072-3300504

זכויות העובדת: הריון ולידה

חוקי המדינה מגינים על עובדות הנמצאות בהיריון או אחריו, כמו גם על בני הזוג שלהן

| 04-06-2006 14:29:00

"קו לעובד" היא עמותה ללא כוונות רווח שמטרתה להגן על זכויות העובדים במשק הישראלי. העמותה מקיימת פעילות הסברה נרחבת בקרב עובדים ישראלים ומרכזת באתר האינטרנט שלה מידע נרחב על זכויות עובדים. הזכויות המפורטות כאן הן זכויות המינימום המוקנות לעובד לפי החוק וצווי הרחבה, והן מובאות כאן באדיבות "קו לעובד"

בטן היריון

הודעה למעסיק על ההריון
- עובדת המועסקת בעבודה עם חומרים מסוכנים או מקור חום, חייבת להודיע למעסיק על ההריון תוך 10 ימים מרגע שנודע לה עליו.

- כל עובדת חייבת להודיע למעסיק על הריונה עד החודש החמישי.

עבודות אסורות, שעות נוספות ועבודת לילה
- אין להעסיק עובדת הרה בעבודה עם חומרים מסוכנים, או בעבודה מתמשכת בקרבה למקור חום. אם המעסיק איננו יכול למצוא עבור העובדת עבודה חלופית, היא זכאית לקבל גמלת שמירת הריון מהביטוח הלאומי.

- אין להעסיק עובדת הרה יותר מ-6 ימים בשבוע, מהחודש החמישי ואילך.

- אין להעסיק עובדת הרה בעבודת לילה, מהחודש החמישי ואילך, אם ביקשה בכתב שלא לעבוד בלילה.

- אין להעסיק עובדת הרה בשעות נוספות, מהחודש החמישי ואילך, אלא אם העובדת מסכימה לכך, ומביאה אישור רפואי לכך.

הנקה
- עובדת המועסקת בעבודה עם חומרים מסוכנים, צריכה להודיע למעסיק על כך שהיא מניקה. המעסיק מחויב לנסות ולמצוא עבורה עבודה חלופית.

- עובדת המועסקת במשרה מלאה זכאית להעדר מהעבודה שעה ביום במשך 4 החודשים שלאחר חופשת הלידה, ללא פגיעה בשכרה.

בדיקות רפואיות בזמן ההריון
- אישה העובדת שבוע מלא, 4 שעות ביום לפחות, רשאית להעדר 40 שעות במהלך ההריון לצורך בדיקות הקשורות להריון, ללא פגיעה בשכרה.

- אישה העובדת שבוע מלא, עד 4 שעות ליום, רשאית להעדר 20 שעות במהלך ההריון לצורך בדיקות הקשורות להריון, ללא פגיעה בשכרה.

טיפולי הפריה
- עובדת המועסקת 5 ימים בשבוע, רשאית להעדר 16 ימים בשנה לצורך טיפולי הפריה על חשבון חופשת המחלה שלה, אך לא יותר מ-4 סדרות טיפולים בשנה.

- עובדת המועסקת 6 ימים בשבוע, רשאית להעדר 20 ימים בשנה לצורך טיפולי הפריה על חשבון חופשת המחלה שלה, אך לא יותר מ-4 סדרות טיפולים בשנה.

חופשת לידה
- עובדת שילדה זכאית לחופשת לידה של 12 שבועות. ניתן להתחיל את חופשת הלידה 6 שבועות לפני מועד הלידה המשוער.

- במקרה של אשפוז של האם או התינוק במהלך חופשת הלידה, זכאית העובדת להאריך את החופשה לתקפה השווה לזמן האשפוז, אך לא יותר מ- 4 שבועות.

- במהלך חופשת הלידה זכאית העובדת לקבל דמי לידה בגובה שכרה הרגיל.

- במהלך חופשת הלידה נשמר רצף יחסי עובדת-מעביד.

- תקופת חופשת הלידה נכללת בחישוב זכאות דמי ההבראה אך איננה נכללת בחישוב זכאות החופשה. לכן, מי שעבדה באותה השנה 200 ימים לפחות (9 חודשים בשבוע עבודה של 5 ימים) זכאית למלוא אורך החופשה. מי שעבדה פחות מ-200 ימים, זכאית לחלק היחסי.

- פנסיה: עובדת הזכאית לתשלומים לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קרן השתלמות מתוקף הסכם העבודה שלה, ושעבדה אצל המעביד 6 חודשים לפני תחילת ההריון, זכאית להמשך של הפרשות המעסיק במהלך תקופת חופשת הלידה, בתנאי שהעובדת מעבירה גם היא את חלקה בהפרשות.

- רכב וטלפון: אין חובה חוקית להשאיר אצל העובדת רכב ליסינג או טלפון נייד. הדבר תלוי בחוזה העבודה, ובנוהג במקום העבודה במקרים של חופשת לידה או מילואים.

- הארכת של חופשת הלידה: עובדת שעבדה במקום העבודה שנתיים לפחות לפני היציאה לחופשת הלידה, רשאית להאריך את חופשת הלידה בחודש אחד לכל 4 חודשי ותק שלה, אך לא יותר משנה לאחר הלידה. ההארכה מהווה חופשה ללא תשלום, שבמהלכה נשמרים יחסי העבודה, אך העובדת איננה צוברת זכויות כלשהן.

תינוק

פיטורים והתפטרות
- פיטורים בזמן הריון: חל איסור לפטר עובדת בהריון שעבדה במקום העבודה חצי שנה לפחות, אלא לאחר קבלת היתר ממפקחת עבודה אזורית. איסור הפיטורים חל גם על עובדות זמניות. אי חידוש של חוזה עבודה לזמן קצוב של עובדת בהריון כמוהו כפיטורים, ולכן אסור אף הוא. חל איסור לפטר עובדת בשל ההריון, ללא תלות בוותק העובדת, במקומות עבודה של 6 עובדים לפחות.

- פיטורים בזמן חופשת לידה ואחריה: חל איסור לפטר עובדת במהלך חופשת הלידה וכן 45 יום לאחר החזרה מחופשת הלידה.
במקרה של פיטורים לאחר חופשת הלידה, המעסיק מחויב לתת הודעה מוקדמת כחוק. תקופת ההודעה המוקדמת מתחילה מהיום ה-46 לאחר החזרה מחופשת הלידה.

- פיטורים בזמן חל"ת ואחריה: חל איסור לפטר עובדת השוהה בחופשה ללא תשלום בעקבות חופשת הלידה, וכן 45 ימים לאחר חזרתה מהחל"ת, אלא לאחר קבלת היתר ממפקחת עבודה אזורית.
במקרה של פיטורים לאחר חל"ת, המעסיק מחויב לתת הודעה מוקדמת כחוק. תתכן חפיפה בין תקופת ההודעה המוקדמת ותקופת 45 הימים.

- פיטורים בזמן טיפולי הפריה: חל איסור לפטר עובדת הנעדרת בשל טיפולי הפריה, וכן 150 ימים לאחר חזרתה לעבודה, אלא לאחר קבלת היתר ממפקחת עבודה אזורית. האיסור תקף במשך שנתיים מתחילת הטיפולים.

- פגיעה בהיקף משרה: חל איסור לפגוע בהיקף משרה של עובדת בהריון שעבדה במקום העבודה חצי שנה לפחות, אלא לאחר קבלת היתר ממפקחת עבודה אזורית.

- עובדת המתפטרת כדי לטפל בתינוק תוך תשעה חודשים מיום הלידה, זכאית לפיצויי פיטורים כאילו פוטרה. בהגדרת "טיפול בילד" נכללת גם החלפת עבודה לצורך הפחתת היקף משרה או מרחק נסיעה, שמתכליתן הקלה על הטיפול בילד. עובדת שהתפטרה איננה זכאית לקבל דמי אבטלה ב-90 הימים הראשונים לאחר ההתפטרות.

הפלה
עובדת שהפילה רשאית להעדר שבוע עד שישה שבועות, על פי אישור רפואי, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלה.

שמירת היריון
- עובדת הנמצאת בשמירת הריון על פי הנחייה רפואית 30 ימים לפחות, זכאית לגמלה מהביטוח הלאומי.

- פנסיה: עובדת הזכאית לתשלומים לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קרן השתלמות מתוקף הסכם העבודה שלה, ושעבדה אצל המעביד 6 חודשים לפני תחילת ההריון, זכאית להמשך של הפרשות המעסיק במהלך תקופת שמירת ההריון, בתנאי שהעובדת מעבירה גם היא את חלקה בהפרשות.

דמי לידה
עובדת ששולמו עבורה דמי ביטוח לאומי ב-10 חודשים מתוך ה-14 שקדמו ללידה, או ב-15 חודשים מתוך ה-22 שקדמו ללידה, זכאית לדמי לידה בגובה שכרה ב-3 החודשים שקדמו ללידה, ולא יותר מ-4 פעמים מהשכר הממוצע במשק לכל חודש.

תינוקות סומו

זכויות בן הזוג
- טיפולי פריון: עובד המועסק 5 ימים בשבוע, רשאי להעדר 16 ימים בשנה לצורך טיפולי הפריה (שלו) על חשבון חופשת המחלה שלו, אך לא יותר מ-4 סדרות טיפולים בשנה.

- עובד המועסק 6 ימים בשבוע, רשאי להעדר 20 ימים בשנה לצורך טיפולי הפריה על חשבון חופשת המחלה שלו, אך לא יותר מ-4 סדרות טיפולים בשנה.

- פיטורים בזמן טיפולי הפריה: חל איסור לפטר עובד הנעדר בשל טיפולי פוריות, וכן 150 ימים לאחר חזרתו לעבודה, אלא לאחר קבלת היתר ממפקחת עבודה אזורית. האיסור תקף במשך שנתיים מתחילת הטיפולים.

- עובד המתפטר כדי לטפל בתינוק תוך תשעה חודשים מיום הלידה, זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר, אם מתקיים אחד התנאים הבאים: בת זוגו של העובד עבדה כשכירה ב-6 החודשים שקדמו להתפטרותו, או עבדה כעצמאית ב-12 החודשים שקדמו להתפטרותו, או שהתינוק נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד.

- עובד זכאי להעדר עד 7 ימים במהלך ההריון של בת זוגו ועד 24 שעות לאחר הופעת הצירים, כדי ללוות אותה לטיפולים הקשורים להריון. ההיעדרות היא על חשבון חופשת המחלה של העובד.

- עובד המועסק באיזור המרכז (בין חדרה לגדרה) באחד מהענפים ( המפורטים בקישור), זכאי ליום חופשה על חשבון המעביד ביום הלידה, וכן חופשה בת יום ביום הברית לתינוק זכר.

אנחנו ניתן לך את כל
המידע שיחסוך לך
הרבה זמן וכסף!
השאר/י פרטים לייעוץ
לימודים חינם!
באנר פירסומי
מה מתאים לך ללמוד?
יש לבחור שיטת חיפוש, להזין את התחום
וללחוץ על אייקון החיפוש
סוג לימודים
  • מכינות, בגרות ופסיכומטרי
  • לימודי תואר ראשון
  • הנדסאים
  • לימודי תואר שני
  • קורסים ולימודי תעודה
  • לימודים בחו"ל
  • לימודי תואר שלישי
קטגוריה
תחום
איזור
345
מקצועות
2538
מוסדות
17566
מסלולי לימוד