072-3300504

הליכי איחוד תיקים בהוצאה לפועל ופשיטת רגל

כל המידע שרצית לדעת על הוצאה לפועל, צו כינוס, סיום ההליך

עו"ד יניב בסט | 29-04-2008 14:38:00

איחוד תיקים בהוצאה לפועל
הוצאה לפועל הינה יחידה ו/או מערכת בתוך בתי משפט השלום בכל רחבי הארץ אשר למעשה מהווה מכשיר למימוש זכויות כספיות ו/או מבצעיות כנגד אדם/ בעל דין שנפסק כנגדו בגין שטרות, פסקי דין כאל ה ואחרים וכו'.

בדרך כלל אנו פוגשים בלשכת ההוצאה לפועל הן חייבים והן זוכים אשר פונים למערכת ההוצאה לפועל אשר תפקידה כאמור לבצע החלטות הרשות השופטת – בית המשפט.

למרות שכל תכליתה של לשכת ההוצאה לפועל הינה לסייע לאדם שיש בידיו פסק דין, שיק, שטר משכון או משכנתא או כל מסמך שווה ערך לפסק דין לגבות את חובו במהירות חוק הוצאה לפועל מכיל בתוכו איזונים ובלמים על מנת לשמור על זכויות החייב שלא ייפגע יתר על המידה ושלא יהיה החייב כנטל על כתפי החברה.

ההליך האמור לעיל, איחוד תיקים, נועד להקל על חייב אשר כנגדו פתוחים תיקים שונים בהוצאה לפועל ושנתון ללחצים של כל אחד מנושיו אשר פועלים כנגדו בהליכים שונים כמו עיקולים בבית, עיקולי בנקים, משכורת וכיוב'.

חייב שנושיו רבים ועליו לשלם לכל נושה ונושה סכום לא מבוטל יכול ונטל התשלום קשה מנשוא יכול להגיש בקשה לאיחוד כל התיקים כנגדו - פרט לתיקי מזונות. את הבקשה לאיחוד תיקים מגישים פעם אחת בלבד בלשכת הוצאה לפועל שבה מרבית התיקים של החייב.

תנאים להגשת בקשת איחוד תיקים
1.החייב צירף תצהיר לאימות העובדות בבקשתו.
2.אם הגשת הבקשה החייב שילם סך של 3% מסך כל החובות כנגדו.
3.החייב ישלם 3% מסך חובותיו מידי חודש עד להחלטה בבקשת האיחוד אלא אם ראש ההוצאה לפועל יורה אחרת.

במידה וראש ההוצאה לפועל יחליט כי יש לאחד את התיקים המתנהלים בלשכת ההוצאה לפועל לחייב, יחליט גם על תשלום חודשי שיהיה על החייב לשלם במסגרת תיק האיחוד. סכום זה ייכנס מידי חודש אל תיק האיחוד ויחולק בין הנושים השונים.

חשוב לזכור כי איחוד התיקים הוא מעין פלסטר או אגד לחייב, שכן אומנם נעצרים ההליכים כנגדו אך תיק זה לא נסגר לעולם עד אשר ישלים החייב את מלוא חובותיו, לעיתים לדיראון עולם. תיק האיחוד צובר ריבית והצמדה בהתאם לחוק ולתקנות ההוצאה לפועל ולכן יש להביט בו כפיתרון זמני ולא קבוע.

בקשת פשיטת רגל
כאשר חובותיו של אדם נערמים ומצטברים עד לסכומים אשר ספק אם יצליח להסדיר בחייו ובתיק האיחוד נערמים חובות כבדים יכול החייב בהליך הנקרא פשיטת רגל לסיים את חובותיו הרבים בצו הפטר אשר יינתן לו בסוף ההליך ויצהיר קבל עם ועדה כי פושט הרגל אינו חייב כספים לנושיו השונים.

בקשת פשיטת רגל יכולה להיות מוגשת הן על ידי נושה של החייב והן על ידי החייב עצמו. הבקשה מוגשת על יסוד מעשה פשיטת רגל שביצע החייב, המהווה למעשה את העילה לבקשה.

סעיף 5 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם 1980, מפרט מהם מעשי פשיטת הרגל, שעל יסודם אפשר לנקוט בהליכי פשיטת רגל נגד חייב וביניהם העברת מרמה, התחמקות מנושים, עיקול נכס מנכסי החייב ומכירתו במסגרת ההוצאה לפועל, הודעת החייב על הפסקת תשלום החוב, בקשת החייב להכריזו כפושט רגל ואי הענות להתראת פשיטת רגל.

נושה יכול להגיש בקשת פשיטת רגל נגד חייב בהתקיים התנאים האמורים בסעיף 7 לפקודת פשיטת הרגל. נושה לצורך העניין יכול להיות ספק של החייב, עובדו של החייב, רשויות המס, עיריות, בנקים ו/או כל אדם או גוף אחר אשר החייב התחייב כלפיו.
בין התנאים שבפקודה הדרישה שגובה החוב שחב החייב לנושה לא יפחת מסכום מסויים ובדרך כלל חייב אשר לא מייצר הכנסה ולחובתו יותר מ- 100,000 ¤ ראוי שיתחיל לחשוב בכיוון זה.
כמו כן, החוב אמור להיות סכום קצוב בכסף, שמעשה פשיטת הרגל שעליו מסתמכת הבקשה אירע תוך שלושה חודשים לפני הגשתה, ושקיימת זיקת מגורים או זיקה עסקית בין החייב לבין נושיו לבין מדינת ישראל.

חייב זכאי להגיש בקשת פשיטת רגל בהתקיים התנאים האמורים בסעיף 17 לפקודת פשיטת הרגל בין השאר על המבקש למסור ולצרף לבקשתו דין וחשבון מאומת בתצהיר בדבר נכסיו והכנסותיו, נכסיהם והכנסותיהם של בן או בת זוגו וילדיו הגרים עמו, וכן כי יצרף לבקשתו כתב ויתור על סודיות לטובת הכונס הרשמי.

עותק מבקשת פשיטת הרגל מוגש לכונס הרשמי יחד עם אישור על תשלום פיקדון העומד כיום על סך 2,241 ¤ . לאחר בחינת הבקשה ודרישת פרטים נוספים במידת הצורך, מגבש הכונס הרשמי את עמדתו בבקשה וזו מוגשת לבית משפט של פשיטות רגל, קרי, בית המשפט המחוזי באיזור המגורים.

צו כינוס
לאחר עיון בבקשת פשיטת הרגל שהגיש חייב ובתגובת הכונס הרשמי לבקשה, מוסמך בית המשפט המחוזי לתת צו לכינוס נכסי החייב.

צו הכינוס, הינו צו הניתן ע"י בית המשפט המחוזי, בדרך כלל בשיתוף עם החלטת הכונס הרשמי או לפחות אי התנגדותו של הכונס הרשמי ומטרתו הוא להעביר את נכסי החייב לפיקוחו של הכונס הרשמי, עד שיתברר מקור החזר הכספים של החייב לנושיו. אם החייב יגיע לפשרה או הסדר עם נושיו או יוכרז פושט רגל.

בהחלטת בית המשפט בעניין צו כינוס עליו לקבוע מועד לדיון, שיתקיים בתום ששה חודשים מיום מתן צו הכינוס. לדיון בבקשת פשיטת הרגל מוזמנים החייב, נושיו והכונס הרשמי.

במהלך שישה חודשים אלה מפרסם הכנ"ר ברשומות את בקשת החייב להיות מוכרז כפושט רגל ואת מתן צו הכינוס.

החל מרגע הפרסום יש לכל נושה חצי שנה להגיש תביעת חוב באשר לחובותיו של החייב כלפיו. תביעות חוב אלה נבדקות על ידי עורכי שין הממונים על ידי בית המשפט שתפקידם הוא לבדוק את תביעות החוב. חשוב לזכור כי תביעות אלה נעשות ביחד עם בעל החוב והחלטת הבודק איננה בעניין מהות החוב כי אם יותר בעניין פרוצדוראלי.
במידה ולמי מהצדדים ישנה בעיה לגבי החלטתו של עורך הדין הבודק את תביעות החוב יפנה אל בית המשפט להכרעה.

זאת ועוד במהלך תקופה זו מקיים הכונס הרשמי חקירה מקיפה בעניינו של החייב לשם הגשת חוות דעתו לבית המשפט, לקראת הדיון בבקשת פשיטת הרגל. לצורך חקירה זו רשאי הכונס הרשמי לזמן את החייב להתייצב במשרדו כדי לחקור במצב עסקיו וחובותיו, ומחובתו של החייב להתייצב לחקירה במקום ובשעה שנקבעו בהזמנה. כן מוסמך הכונס הרשמי, לצורך קיום חקירה זו, לדרוש כל מידע או מסמך הנוגעים לענייניו של החייב, מכל אדם שיש יסוד להניח כי המידע או המסמך מצויים ברשותו או בידיעתו.

חוות דעת של הכנ"ר
כחמישה עשר יום לפני המועד שנקבע לדיון בבקשת פשיטת הרגל, מגיש הכונס הרשמי לבית המשפט את חוות דעתו. במסמך זה מפרט הכנ"ר את ממצאי החקירה שניהל, ובכלל זה את הערכתו בדבר הנסיבות שגרמו למצבו של החייב, הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגדו, אם ננקטו, ואת החלטות הנושים באסיפותיהם.

כמו כן מחווה הכונס הרשמי דעתו בדבר יכולתו של החייב לפרוע את חובותיו, ובדבר ההליכים שיש לנקוט כלפי החייב. הכנ"ר יכול להמליץ להוציא את החייב מהליכי פשיטת הרגל אם מצא שהחייב ניצל הליכים אלה לרעה. אם הסתיר מידע או העביר נכסים שלא כדין או הסתיר נכסים שלא כדין.

סיום ההליך – צו הפטר
הליך פשיטת הרגל בא אל סיומו כאמור לעיל בביטול ההליך עקב ניצולו לרעה על ידי החייב או, כאשר מדובר בבקשת נושה, בהעדר תועלת לנושים, במתן הפטר לחייב, לבקשתו או לבקשת הכונס הרשמי, מכל חובותיו ברי התביעה בפשיטת רגל, או עם ביצועה של הצעת הסדר מטעם החייב שאושרה בידי בית המשפט. במקרה כזה ייתן בית המשפט צו הפטר הפוטר את פושט הרגל מכל חוב בר - תביעה בפשיטת רגל.

לאחר מתן צו ההפטר ייצא החייב מבית המשפט כאדם חדש ויוחזרו לו כל זכויותיו הכלכליות בעניין זה אשר נשללו ממנו טרם קיבל את ההפטר ולאחר מתן איחוד תיקים. החייב יוכל לפתוח חשבון בנק חדש, לפתוח עסק חדש וכן לטוס לחו"ל כל אימת שירצה ובתנאי שלא יצבור חובות נוספים.

חשוב לזכור
הליך פשיטת רגל הינו הליך חשוב ליצירת משאת נפש ותקווה לחייבים אשר לא שפר עליהם גורלם והם נקלעו למצב של שכרון חושים עד כדי איבוד נכסיהם. אין זה מומלץ כלל וכלל להגיע למצב זה או אפילו לתלות תיקוותיו בו. מדובר בהליך ארוך ומייגע אשר בו חושף החייב את קרביו בפני בית המשפט והכנ"ר, חשיפה אשר אינה נוחה ולעיתים קרובות אף מייגעת ומציקה. יש לזכור כי הליך זה הינו הליך יקר שכן יש להיעזר בייעוץ מקצועי ע"י עו"ד המתמחה בנושא זה, יש לשלם אגרת כנ"ר וכן לדאוג ולשלם מידי חודש לבית המשפט.

נכון שבסוף הדרך יש התחלה חדשה אך מישהו חכם אמר לי פעם את המשפט שלהלן:
אנשים פיקחים יודעים לצאת מכל צרה שנכנסו אליה אך אנשים חכמים יודעים איך לא להיכנס לצרות כאלו.... אז היו חכמים......

אנחנו ניתן לך את כל
המידע שיחסוך לך
הרבה זמן וכסף!
השאר/י פרטים לייעוץ
לימודים חינם!
באנר פירסומי
מה מתאים לך ללמוד?
יש לבחור שיטת חיפוש, להזין את התחום
וללחוץ על אייקון החיפוש
סוג לימודים
  • מכינות, בגרות ופסיכומטרי
  • לימודי תואר ראשון
  • הנדסאים
  • לימודי תואר שני
  • קורסים ולימודי תעודה
  • לימודים בחו"ל
  • לימודי תואר שלישי
קטגוריה
תחום
איזור
345
מקצועות
2538
מוסדות
17566
מסלולי לימוד