תנאי שימוש

גולש יקר , השימוש במערכת "המבדק" (" המערכת ") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן:

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש. גלישתך באתר מהווה הסכמה לכל האמור בו.

אתר יורם לימודים, מפעיליו, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו וכל מי מטעמו, לרבות מערכת "המבדק", בעליה ומפעיליה (כולם להלן: "המפעילים") לא יישאו בכל אחריות ביחס לדיוקם ואמינותם של המידע והנתונים המופיעים במערכת, והשפעתם על מחשבים של הגולשים בה. כמו כן, לא ישאו המפעילים בכל אחריות לנזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש ובתוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לגולשים בקשר עם השימוש במערכת. השימוש במערכת ו/או בתכנים ו/או מידע שבה הינו באחריותו הבלעדית של הגולש ו/או המשתמש (להלן: "המשתמש") ולמפעילים לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי המשתמש בגין כך. המשתמש מצהיר כי הוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המפעילים בכל הנוגע למערכת ו/או לתכנים ו/או למידע שבה או לשימוש ע"י אותו משתמש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה במערכת בעתיד. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אחריות המפעילים לא תחול בשום מקרה על נזק עקיף ו/או תוצאתי שייגרמו למשתמשים (לרבות, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית וכיו"ב) ותהא מוגבלת עד לסכום התשלום של המשתמש. המשתמש ישפה את המפעילים בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או עקב הפרת תנאי השימוש באתר יורם לימודים ו/או כל זכות של צד ג' כלשהו. כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את המפעילים ו/או חלקם בגין כל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדם בקשר לשימוש שעשה אותו משתמש במערכת, ובלבד: (א) שהשימוש היה אסור על פי כל דין ו/או הסכם; (ב) שהשימוש היה אסור על פי תנאי שימוש אלו ו/או תקנון אתר יורם לימודים או הפר אותם או את מי מהם; (ג) שהשימוש פגע בזכויות צד שלישי כלשהו.

השימוש במערכת מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי, בין בתמורה ובין ללא תמורה, ללא הרשאה מפורשת בכתב מהמפעילים.

בשל מגבלות רישוי תוכנה, השימוש במערכת מותר לתושבי ישראל בלבד. אם אינך תושב ישראל, הינך נדרש שלא לעשות שימוש במערכת.

המשתמש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שנתקבל מאת המערכת עם הגורמים המתאימים (יועצים, אנשי מקצוע, מאבחנים, מוסדות לימודיים ובעלי מקצוע העוסקים בפועל בכל תחום המוצע לו על ידי המערכת).

המערכת וכל נתון הנמסר לגולש כתוצאה מן השימוש בה הינם בגדר מידע בלבד, אינם מהווים הצעה ו/או המלצה לנקוט בפעולה ו/או להימנע מנקיטה בפעולה וכן אינם מהווים תחליף ליעוץ והכוון תעסוקתי מאת גורם מקצועי. המפעילים מדגישים כי בחירת מקצוע או תחום לימודים הינו שלב קריטי וחשוב מאין כמותו ומתבסס על גורמים ושיקולים רבים ויש להתייחס אל כולם כמכלול. לכן, אין להסתפק בשום אופן במידע ובתוצאות המתקבלים משימוש במערכת כדי לקבוע את תחום הלימודים בו יבחר המשתמש או את המקצוע של המשתמש, או להתייחס אליהם כגורם בעל משקל בקביעות אלו.

המידע הנמסר על ידי המערכת הינו פרי פיתוח של מחקר, אשר ניתן להפריכו ואינו מתיימר להוות פיתרון בלעדי, ייחודי או מוחלט. המערכת בנויה למתן שירות לכלל הציבור ואינה מתייחסת ספציפית למשתמש זה או אחר. על אף שהמידע מסופק למשתמש תוך התחשבות בנתונים שהמסר המשתמש לגבי עצמו, המערכת הינה כוללנית ואינה מתאימה באופן מדוייק למשתמש זה או אחר ובכלל. יש לקרוא ולהבין את המידע לאור זאת, לא לקבל את המידע כמובן מאליו ולא להתייחס אליו כאל מידע אישי אשר ניתן לאחר תהליך של יעוץ והכוונה אישיים.

המידע הנמסר למשתמש על ידי המערכת מחושב על פי הנתונים אותם הזין המשתמש. המערכת ממיינת את הנתונים על פי סדר החשיבות שקבע להם המשתמש ומנפה מקצועות ותחומי לימוד על פי העדפותיו של המשתמש, לפי בחירותיו במהלך השימוש במערכת. הניפוי נעשה על פי התאמה טכנית, אינו פרטני והמפעילים אינם מתחייבים שיהיה מדוייק כלפי כל משתמש ומשתמש. בהחלט ייתכן כי החלטה לגבי מקצוע או תחום לימודים לא תוכלנה לצאת לפועל בשל אי התאמה מבחינת מוסדות הלימוד בהם ניתן לרכוש את המקצוע או ללמוד את תחום הלימודים. אין בשימוש במערכת כדי לחשב את סיכויי הקבלה של משתמש כלשהו למוסד לימודים כלשהו או למקצוע כלשהו. השימוש במערכת אינו לוקח בחשבון את דרישותיהם של מקצועות מסויימים ו/או מוסדות לימוד מסויימים אלא רק את העדפות המשתמש.

המפעילים וכל מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות כלפי המשתמש בקשר לכל החלטה ו/או בחירה שיעשה כתוצאה מן השימוש במערכת.

ייתכן ובמידע חלו ו/או יחולו השמטות ו/או טעויות.

משתמש המעביר את המידע שקיבל מן המערכת לצד שלישי כלשהו עושה זאת על אחריותו בלבד.

המידע והנתונים שבמערכת עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדית של המפעילים או מי מהם, ועל המשתמש חלה החובה לבדוק את עדכניות המידע והנתונים. כמו כן, המפעילים רשאים לסגור את המערכת, להפסיק את אפשרות השימוש בה, ולשנות, מעת לעת, כל חלק וחלק בה, לרבות את המבנה והמראה שלה ואת זמינות השירותים והתכנים הניתנים באמצעותה, וזאת ללא צורך להודיע למשתמשים על כך מראש.

יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר שלמפעילים אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, המשתמש מאשר ומסכים כי המפעילים אינם אחראים לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים (להלן: "החומרים") שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן המשתמש מאשר ומסכים כי המפעילים לא יהיו אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לו או לרכושו עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

מלוא זכויות הקניין הרוחני הקיימות והעתידיות במערכת, בעיצוב ובתכני המערכת ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים במערכת - שייכות למפעילים או לחלקם בלבד. חל איסור מוחלט לבצע במערכת שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם במערכת בלא קבלת הסכמתם של המפעילים, בכתב ומראש. סימני המסחר במערכת הינם קניינם של המפעילים בלבד, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת בעלי הסימנים, בכתב ומראש.

האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, אם וככל שתתפרסמנה, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. למפעילים אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.

המפעילים רשאים בכל דרך להפסיק את השימוש במערכת למשתמש מסויים, לכמה משתמשים או לכל המשתמשים וכן לבצע שינויים במערכת, בכל עת, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי ובלא צורך במתן הודעה מראש.

חלק מהמידע המוזן על ידי המשתמש בממשק המערכת לצורך ביצוע פעולת המערכת נשמרים על ידי המפעילים או חלקם במאגר מידע של המפעילים. המפעילים עושים ויעשו כל מאמץ סביר כדי להגן ככל הניתן על פרטי המשתמשים שבמערכת ופרטיותם. אולם, מכיוון שלא ניתן להבטיח הגנה מוחלטת, בין היתר לאור מאפייניה של רשת האינטרנט, של חומרה ושל תוכנה, המפעילים לא יהיו אחראים כלפי המשתמשים ו/או כל צד שלישי בקשר לכל פריצה, חדירה בלתי חוקית לחומר מחשב וכל סוג אחר של נטילה ללא רשות של פרטי המשתמש מן המערכת ולא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר ייגרם למשתמשים ולכל צד שלישי אחר בשל פריצה, חדירה ונטילה כאמור.

המפעלים ימנעו ככל האפשר ממסירת פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם ניתנה הסכמת המשתמשים או אם יהיו מחויבים לעשות כן על פי דין או על פי צו שיפוטי או אם יעמדו בפני איום שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה המשתמש במערכת. במקרה זה רשאים המפעילים למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע ממנו או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. המפעילים לא יעבירו למפרסמים מידע שעלול לזהות משתמש זה או אחר באופן אישי, אלא אם ניתנה הסכמת המשתמש.

אתר יורם לימודים והחברה המפעילה אותו ("אתר יורם לימודים") שומרים לעצמם את הזכות לפנות אל המשתמש באמצעות הפרטים אותם הזין בעת הרישום לשימוש במערכת ולשלוח מידע ותכנים למשתמש, לרבות תכנים פרסומיים. המשתמש יהא רשאי להסיר את עצמו מכל רשימת תפוצה של אתר יורם לימודים, על ידי לחיצה על הקישור הרלבנטי בגוף המייל הנשלח אליו. על ידי שימוש בשירותים, הרשמה אליהם או מסירת פרטים, המשתמש מספק את הסכמתו כי המפעילים יחזרו אליו בפנייה שיווקית בהתאם לסעיף 16ב לחוק הגנת הצרכן וכי הוא מסכים לפניות שיווקיות מאת המפעילים ו/או יורם לימודים ו/או המוסדות הרלוונטיים המפורטים בקישור הבא: מוסדות הלימוד. באפשרותך לחזור בך מהסכמה זו בכל עת באמצעים הקבועים בחוק. הסכמה זו תחול גם על ספקי המשנה של המפעילים שיספקו לה שירותים.

כמו כן, יהיו אתר יורם לימודים רשאים למסור את פרטי המשתמש השמורים אצל אתר יורם לימודים לצדדים שלישיים, המהווים מוסדות לימוד וגופים אחרים בתחום הלימודים, לצורך התקשרות אותם צדדים שלישיים עם המשתמש ושליחת תכנים למשתמש על ידם, לרבות תכנים פרסומיים. יובהר כי אתר יורם לימודים לא ישא בכל אחריות שהיא לכל עניין הקשור לכך לרבות לא לאיסופם של הפרטים אצל צדדים שלישיים, לאופן שמירתם, החזקתם, עדכונם, למאגרי המידע בהם הם מוחזקים. היה ויחפוץ המשתמש בעתיד להיות מוסר מרשימת תפוצה של אותם צדדים שלישיים ו/או להפסיק לקבל מהם תכנים ו/או למחוק את פרטיו ממאגריהם של אותם צדדים שלישיים יהיה עליו להסדיר זאת במישרין מול אותם צדדים שלישיים.

היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, יהיו המפעילים, לפי שיקול דעתם, זכאים לחשוף את שמו והפרטים הידועים להם אודותיו ככל הנדרש בכל הליך משפטי.

המפעילים אינם מתחייבים שהשירות הניתן במערכת לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילים, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילים או מי מספקיהם או ייפגע מכל סיבה אחרת, והמפעילים לא יהיו אחראים לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

תנאי השימוש אלו באים להוסיף על האמור בתנאי השימוש הכלליים באתר יורם לימודים, החלים גם הם על השימוש במערכת, ככל שאינם סותרים את האמור בתנאי שימוש אלו. המפעילים יהיו רשאים לתקן ו/או לשנות בכל עת תנאי שימוש אלה, כולם או חלקם.

על תנאי שימוש אלו ועל השימוש במערכת יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט המקומית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו בלבד.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.